LOVE & IMPACT

De kracht van gebed

Wat is voorbede

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar ik vond niemand.” (Ez. 22:30).

Er zijn verschillende soorten gebed. Zo heb je aanbidding, petitie, smeekbede, voorbede, enz., … Maar hier willen we ons gaan focussen op voorbede, alhoewel je bijvoorbeeld aanbidding niet kan uitsluiten. Het begint allemaal met aanbidding. Tijdens het aanbidden ben je niet gefocust op jezelf, maar op God: “U bent zo goed, ik aanbid U en prijs U om wie U bent”. Petitie is wat wij voornamelijk onder gebed verstaan, namelijk God vragen om geestelijke en fysieke noden tegemoet te komen; en bij smeekbede komt het erop neer dat je om genade vraagt, wat dus ook wel samenhangt met voorbede. Maar waarom dus voorbede? Als we het hebben over een dagelijks getuige van Jezus zijn, komen we in contact met mensen die de Heer nog niet kennen en als voorbidder bid je niet voor je eigen noden, maar voor die van een ander. Je merkt dat het leven van een ander, of de situatie in een stad of land niet is volgens hoe God het bedoeld heeft, en gaat op de bres springen voor hetgeen je bidt. Neem bijvoorbeeld een collega waarmee je dagelijks samen werkt. Je hebt al eens een lijntje uitgeworpen, maar zonder resultaat. Integendeel, je collega is erg gekwetst geweest in het verleden door verschillende mensen, en heeft een moeilijke jeugd achter de rug, met als resultaat dat jouw collega God en kerk de rug toegekeerd heeft. Jouw collega zal waarschijnlijk niet overgehaald worden door bijvoorbeeld een traktaatje op zijn bureau te leggen. Je bouwt een relatie met hem op en bent er voor hem. Maar het beste wat je kan doen, is dagelijks jouw collega voor Gods troon brengen: “Heer, ik breng mijn collega voor U. Zegen hem, raak zijn hart aan, bescherm hem, en laat hem voelen hoeveel U van hem houdt.”

Voorbede is op de bres staan voor iemand, zoals God iemand zocht om voor Zijn aangezicht op de bres te staan voor het land, zodat Hij het niet te gronde hoefde te richten (Ez. 22:30). Juda had gezondigd, en God kon eigenlijk niets anders dan in zijn rechtvaardigheid hen vernietigen. Maar dat was niet wat God wilde, dus zocht Hij naar een rechtvaardig iemand, om voor het volk op de bres te staan. Helaas vond God niemand … Ben jij, als iemand die rechtvaardig geworden is in Jezus Christus (2 Kor. 5:21), bereid om op de bres te staan voor jouw stad en land? Jouw vriend, collega of familielid? Derek Prince zegt het volgende: “Voorbede is één van de hoogste kunsten van het christelijke leven, één van de moeilijkste instrumenten om te spelen. Het eist heel wat oefening, vaardigheden en volwassenheid. Voorbede doen betekent letterlijk ‘tussenin komen’. De voorbidder is iemand die komt te staan tussen God en degene voor wie hij bidt”. Dit zeg ik niet om jou af te schrikken, maar te bemoedigen. Als Voorbidder ga je Gods wil en beloftes uitbidden over het leven van iemand, en blijf je bidden totdat hetgeen waarvoor je bidt, uitkomt. Bij voorbede blijf je bidden.

“Voorbede is één van de hoogste kunsten van het christelijke leven, één van de moeilijkste instrumenten om te spelen." Derek Prince

Waarom voorbede doen?

“En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren” (1 Sam. 12:23).

Op een bepaald moment vroeg het volk om een koning zoals de andere volken, terwijl God hun Koning was (1 Sam. 8:7). Het volk besefte dat ze een fout begaan hadden, ze zeiden namelijk tegen Samuel “… Bid voor uw dienaren tot de Heere, Uw God, dat wij niet sterven; want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat wij een koning voor ons land verlangd hebben.” (1 Sam. 12:19).

Maar Samuel was zich bewust van zijn taak als profeet, maar ook van Gods beloftes. Hij zegt namelijk dat hij niet zal ophouden voor Israël te bidden, nadat hij gezegd heeft in vers 22 dat “… de Heere zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de Heere behaagt heeft Israël voor Hem tot een volk te maken.” Samuel wist dat God Israël liefhad, ook al heeft het volk heel wat verkeerd gedaan. Daarom stond Samuel op de bres voor Israël: ‘Heer, weet U nog, dit volk? U hebt het tot Uw volk gemaakt, ja, uitgekozen. Je kan het niet van de aarde uitwissen, Heer, omwille van Uw Naam.’

Je doet voorbede omdat de persoon of het land waarvoor je bidt zich niet echt bewust is van zijn staat en zich niet zelf tot God keert. Maar je doet ook voorbede omdat je weet dat God bepaalde beloftes gemaakt heeft, maar je die beloftes niet als werkelijkheid ziet. Je gaat Gods beloftes uitspreken over een persoon of land, zoals hier bij Samuel. Hij “herinnert” God en het volk aan Gods beloftes. God zou Zijn volk niet verlaten, ook al is Israël weggelopen. Als Samuel niet zou bidden voor Israël, zou hij ongehoorzaam zijn aan God. Zo kan jij een collega, vriend of familielid op je hart krijgen, waarbij je zeker weet dat je voor die persoon moet bidden. Doe dat dan!

Het is heel belangrijk om te weten dat God ‘redding’ voor ogen heeft. In Johannes 3:16-17 lezen we dat God de wereld zo liefhad, en dat Hij Jezus niet gezonden heeft om de wereld te veroordelen, maar te redden. Satan is een misleider van de volkeren (Opb. 20:3), en de god van deze wereld heeft de gedachten van ongelovigen verblindt (2 Kor. 4:4). Daarom is het zo belangrijk dat we op de bres gaan staan voor ons land, en er komt een dag dat de Heer het waas vernietigt dat alle volken het zicht beneemt (Jes. 25:7)!

Je doet voorbede omdat je weet dat God beloftes gemaakt heeft die nog geen werkelijkheid zijn geworden

3. Hoe doe je voorbede?

God geeft, omwille van jou en jouw gebed, een persoon/stad/land een nieuwe kans, zoals ook te zien is bij Abraham die blijft aandringen bij God om Sodom te sparen, als er maar tien rechtvaardigen waren in Sodom. Helaas waren er zelfs geen tien, maar God spaarde Lot wel (Gen. 18:16-33). Wanneer iemand “nee” zegt tegen God en zo een overtreding begaat (zondigen), wordt er een bres veroorzaakt tussen hem en God. Dat zien we ook bij het volk Israël. In Ps. 106:23 lezen we dat “Hij [God] zei dat Hij hen [Israël] zou wegvagen. Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.” De voorbidder staat tussen God en die persoon, stad of land en zegt “Heer, Ik dicht de kloof. Uw straf kan die persoon niet raken, tenzij dat het ook mij raakt” (Zie Ex. 32:32).

Je blijft bidden voor iemand, vraagt om vergeving en genade, spreekt herstel en nieuw leven uit en bidt volgens Gods wil (wat zegt de Bijbel over een bepaalde situatie, en wat is Gods wil hierin?). Net zoals Samuel God herinnerde aan Zijn beloftes aan Israël, mogen wij gaan staan op Bijbelse beloftes en die gaan uitspreken over iemands leven.

Je doet voorbede voor iemand, omdat je ziet dat die ander Gods tussenkomst dringend nodig heeft, zonder dat de ander het misschien beseft. Jij kan op de bres gaan staan voor die persoon, en hem voor Gods aangezicht brengen: Heer, ik breng Matthias bij U en vraag Uw vergeving voor Hem. U hebt de mens geschapen naar Uw evenbeeld, maar dat zie ik op dit moment niet in het leven van Matthias. Maak hem nieuw, Heer, herstel dat beeld. Openbaar Uzelf aan hem, laat hem zien hoeveel U van hem houdt. U wilt hem niet vernietigen, U hebt een plan met hem, Heer, en ik spreek daar zegen over uit.

Voorbede is niet gefocust zijn op het probleem, maar op de goedheid van God. Je bent niet gefocust op wat de mens kan of niet kan doen, maar je hebt een beeld van wie God is en wat Hij kan doen. Daarom ook is aanbidding zo’n groot deel. Prijs God om wie Hij is, om wat Hij gedaan heeft en nog zal doen. Proclameer Gods waarheid uit over de situatie waarvoor je bidt. Bid je voor een vriend die depressief is en zelfmoordneigingen heeft, spreek dan uit hoe God naar jouw vriend kijkt, dat hij geschapen is naar het beeld van God, en dat Jezus ook voor hem aan het kruis gestorven is. Spreek leven uit, spreek de Naam van Jezus uit over jouw vriend. Spreek de Heilige Machtige Naam van Jezus uit over elke situatie, over jouw familie, over jouw land, over de vijand want die moet wijken. Spreek de Naam van Jezus uit in jouw straat.

Voorbede is niet gefocust zijn op het probleem, maar op de goedheid van God.

Wie en wanneer

Gebed is iets waarvan we weten dat het belangrijk is, en dat het voor iedereen is. Af en toe horen we er eens iets over, maar we doen het zelden. Bidden is geen noodzakelijk kwaad, het is een opdracht en een zegen. Jij bent gezegend om tot zegen te zijn voor een ander. Dat doe je door te geven, te praten met mensen, maar ook door in de bres te staan voor anderen, en voor jouw stad en land.

Zoals eerder aangehaald is voorbede “één van de hoogste kunsten van het christelijke leven, één van de moeilijkste instrumenten om te spelen. Het eist heel wat oefening, vaardigheden en volwassenheid”. Onze eerste reactie kan dan zijn: “Als het zo moeilijk is, laat dan maar”. Maar net zoals bij het leren spelen van een instrument of het spreken van een nieuwe taal komt het erop aan dat je eraan begint. Doe het gewoon! En je wordt er automatisch beter in. Jij kunt voorbede doen voor de mensen om je heen. God wil jou gebruiken, ben jij beschikbaar? Ik geloof dat sommige mensen hier een specifieke roeping voor kunnen hebben, maar ik ben er nog meer van overtuigd dat iedereen voorbede kan doen. En als we voorbede gaan doen, zullen we vroeg of laat resultaten zien.

Jij bent gezegend om tot zegen te zijn voor een ander, daarom bidden we!