GELOOFSWAARDEN

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, enige en onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is dat de liefde van God voor de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:15-17; Johannes 3:16. 

 

Wij geloven dat er één God is, eeuwigdurend bestaand uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mattheüs 28:19; Johannes 10:30; Efeze 4:4-6. 

 

Wij geloven in de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door Zijn vergoten bloed aan het kruis, in Zijn lichamelijke opstanding uit de dood, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader en in Zijn persoonlijke terugkeer in macht en heerlijkheid. Mattheüs 1:23; Johannes 1:1-4 en 1:29; Handelingen 1:11 en 2:22-24; Romeinen 8:34; 1 Korinthe 15:3-4; 2 Korinthe 5:21; Filippenzen 2:5-11; Hebreeën 1:1-4 en 4:15. 

 

Wij geloven dat alle mensen, waar dan ook, verloren zijn en het oordeel van God tegemoet zien, dat Jezus Christus de enige weg is tot redding, en dat voor de redding van een verloren en zondig mens bekering van zonde en geloof in Jezus Christus resulteert in een herschepping door de Heilige Geest. Verder geloven we dat God de rechtvaardigen zal belonen met eeuwig leven in de hemel en dat Hij de onrechtvaardigen zal verbannen naar altijddurende marteling in de hel. Lukas 24:46-47; Johannes 14:6; Handelingen 4:12; Romeinen 3:23; 2 Korinthe 5:10-11; Efeze 1:7 en 2:8-9; Titus 3:4-7. 

 

Wij geloven in de actuele aanwezigheid van de Heilige Geest, Wiens inwoning de christen in staat stelt om een Godvervuld leven te leiden. Johannes 3:5-8; Handelingen 1:8 en 4:31; Romeinen 8:9; 1 Korinthe 2:14; Galaten 5:16-18; Efeze 6:12; Kolossenzen 2:6-10. 

 

Wij geloven in de opstanding van de geredde en verloren mensen, de geredden gaan eeuwig leven bij God tegemoet en de verlorenen gaan verdoemenis en eeuwige straf tegemoet. 1 Korinthe 15:51- 57; Openbaringen 20:11-15. 

 

Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in de Heer Jezus Christus en dat alle ware gelovigen deel zijn van Zijn lichaam, de kerk. 1 Korinthe 12:12,27; Efeze 1:22-23. 

 

Wij geloven dat de bediening van evangelisatie (het delen en verkondigen van de boodschap van redding die alleen mogelijk is door genade door het geloof in Jezus Christus) en discipelschap (het helpen van volgers van Christus om op te groeien tot volwassenheid in Christus) een verantwoordelijkheid is van alle volgelingen van Jezus Christus. Mattheüs 28:18-20; Handelingen 1:8; Romeinen 10:9-15; 1 Petrus 3:15. 

 

Wij geloven dat we onszelf moeten toewijden aan gebed, aan het dienen van onze God, aan Zijn zeggenschap over onze levens en aan de bediening van evangelisatie. Mattheüs 9:35-38, 22:37-39 

en 28:18-20; Handelingen 1:8; Romeinen 10:9-15 en 12:20-21; Galaten 6:10; Kolossenzen 2:6-10; 1 Petrus 3:15. 

 

Wij geloven dat menselijk leven heilig is vanaf de bevruchting tot zijn natuurlijke einde en dat we betrokken moeten zijn bij de fysieke en geestelijke noden van onze naasten. Psalm 139:13; Jesaja 49: 1; Jeremia 1:5; Mattheus 22:37-39; Romeinen 12:20-21; Galaten 6:10.