LOVE & IMPACT

Genees de zieken

Jezus als voorbeeld

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mat. 9:35).

 

“…Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.” (Mat. 8:16-17).

 

Je leest in bovenstaande tekstgedeelten dat Jezus het koninkrijk van God tastbaar liet zien op aarde, na Zijn prediking over het koninkrijk van God, door het genezen van de zieken. In het oude testament lezen we dat God zichzelf Israëls geneesheer of heelmeester noemde.

“Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.” (Ex. 15:26 NBV).

 

Jezus liet als mens, hoewel Hij ook nog steeds God was, op aarde zien hoe het is om in verbinding met de Vader te leven en de werken van het koninkrijk te doen. Juist hierdoor liet Hij zien dat het voor ons als mensen ook mogelijk is om Hem hierin te volgen.

Jezus modelleerde een leven, door het zelf voor te leven

De Vader is verantwoordelijk

Jezus kwam in eerste instantie naar ons toe om het Hart van de Vader aan ons te openbaren. Jezus zegt in Joh. 10:37: “Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet.” In het volgende vers zegt Hij, als je Mij niet gelooft, geloof dan de wonderen. Er waren drie verschillende bewijzen die mensen overtuigden van Jezus.

  1. Verbaal, “niemand heeft ooit zo onderwezen als Hij.”
  2. Karakter, volgelingen die met Hem optrokken en Zijn leven zagen.
  3. Wonderen en tekenen, deze lieten de kracht van Gods koninkrijk zien.

 

Jezus deed alleen de dingen die Hij de Vader zag doen. Hij liet de hele verantwoordelijkheid en eer, van datgene wat Hij demonstreerde, bij de Vader.

Jezus' hele identiteit verwees naar de Vader

Genezing voor nu

In Lukas 10:1 geeft Jezus de tweeënzeventig volgelingen de opdracht naar iedere stad en plaats te gaan en zegt daarna: “genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” (Luk. 10:9).

 

Terwijl het werk van Jezus op aarde er net op zat, begon het werk van de discipelen juist. Deze twijfelachtige en koppige discipelen veranderden in krachtige getuigen. De Heer hielp hen in het getuigen, door hun verkondiging kracht bij te zetten, met de bijbehorende tekenen. Zelfs iedereen die tot geloof zou komen, zou herkenbaar zijn aan deze tekenen:

 

  • Demonen uitdrijven
  • Tongen spreken
  • Dodelijke slangen en gif zal hen niets doen
  • Zieken gezond maken door hen de handen op te leggen

Verschillende gave, maar één Geest

Gaven gegeven door de Heilige Geest zijn gereedschappen om de ander te dienen (1 Cor. 12:7). Genezing is één van deze gaven. De Passion Translation Bible zegt het heel mooi: Je zou constant moeten overkoken met een passie voor de hoogste gaven.

“Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.”

(1 Kor. 12:31).

 

Als je in de Korinthe brief leest over de gaven, kun je zien dat de hoofdstukken 12 en 14 hierover gaan. Wat opvalt, is dat tussen beide hoofdstukken, hoofdstuk 13 helemaal gaat over de liefde. Dit is niet zomaar. Het gaat namelijk niet om de werken van wonderen, maar liefde is de motivatie!

Laat in alles wat je doet liefde de thermometer zijn. Hieruit kun je afleiden wat jouw juiste motivatie is, in het inzetten van jouw gaven. Het gaat namelijk niet om de gaven, maar om de Gever! Anders lopen we namelijk het gevaar onze identiteit te ontlenen aan wat we doen en niet wie we, in Hem, zijn.

Het gaat niet om de werken die we doen, maar om het werkelijk kennen van Hem

God wil genezen

Er kwam eens een melaatse man bij Jezus, knielde voor Hem neer en vroeg: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. De man twijfelde niet aan Jezus’ bekwaamheid maar aan Zijn bereidheid. De man kende de kracht van Jezus, maar kende niet Zijn hart. Vervolgens zei Jezus tegen de man: “Ik wil het.” (Mat. 8:2). En de man genas.

Geloof van God

In Mattheüs 17 komen de discipelen bij Jezus met de vraag waarom zij een demon niet konden uitdrijven. Jezus zei dat dit vanwege hun ongeloof was.

Jezus zegt hier eigenlijk dat ze het niet zien, wat maakt dat er ongeloof is. Ze missen de openbaring van God, waardoor ze het niet zien.

 

In Markus 11:22 zegt Jezus tegen Zijn discipelen “Heb geloof in God.” Jezus spreekt hier met hen over het hebben van geloof en de kracht daarvan. Wat hier vanuit de grondtekst staat is: “Heb geloof van God.” Dit wil zeggen dat geloof van God komt. Wij bezitten vanuit onszelf geen geloof. Het is God die het ons geeft. Laten wij dus bidden en vragen om het geloof dat Hij ons wil geven, om de werken te doen die Hij deed.

Als je ziet wat Jezus ziet, doe je wat Hij doet

Geloofsvertrouwen

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Joh. 1:12).

 

De Heer wil ons brengen naar de plek, waar we tot het punt komen Hem te vertrouwen voor wie Hij is. Het is niet alleen het instemmen in een wetenschap over God. Het is ons hele leven brengen in vertrouwen en achterlaten bij Hem, in wie Hij zegt dat Hij is. Je weet niet alleen dat God als Vader te vertrouwen is. Je vertrouwt de Vader, ieder moment, met alles wat in je is.

 

De Vader heeft alles al in jou uitgestort en wil dit graag aan jou openbaren. Met openbaren bedoel ik niet ‘weten’ vanuit kennis in je hoofd. Maar vanuit je hart! Begrijpen en het pakken, zodat je het ook daadwerkelijk in de praktijk kunt en gaat toepassen. Hem vertrouwen is dan ook de sleutel. Je kunt Hem, en daarmee ook de openbaring van Hem, alleen maar ontvangen in die mate waarin je Hem ook daadwerkelijk vertrouwt.

 

Het ontvangen van Hem, als Vader, geeft jou de autoriteit en stelt jou in staat om werkelijk iemand te zijn. Namelijk een zoon of dochter van Hem. Wij zullen dan automatisch Zijn karakter weerspiegelen in de wereld om ons heen.

 

Het is alleen in het vertrouwen in en overgave aan Hem, waarin je Zijn aard en karakter op een juiste manier kunt weerspiegelen.

Jouw geloof groeit tot de mate waarin jij ontdekt dat Hij goed is

Weglopen of volgen

We zijn snel geneigd om onze theologie op zaken aan te passen als we bepaalde uitwerkingen niet zien gebeuren. Als je uitstapt en zieken de handen oplegt en géén genezing ziet, is het makkelijker om ervan weg te lopen en zeggen dat God deze dingen niet meer doet, dan de situatie als een kans te zien om te groeien in het uitstappen in gehoorzaamheid en vertrouwen op Hem.

We kiezen dan liever om enkel op de medische wetenschap te vertrouwen, dan complete overgave in geloofsvertrouwen aan Hem, die zichzelf volledig overgaf voor jou.

 

Mijn dochter moest een pittige operatie ondergaan waardoor ze in het slechtste geval mogelijk verlamd zou kunnen raken. Dat was een behoorlijk risico en wij als ouders vonden dit dan ook erg spannend! Maar mijn dochter wilde niet dat ik voor genezing voor haar bad. Het maakte haar onzeker. Ze bleef liever in de ‘zekerheid’ van een operatie en accepteerde de daaraan gekoppelde risico’s, dan het onzekere bestaan in het vertrouwen van Papa God. Wat Hij doet, ongeacht de uitwerking of timing, is goed.

 

Velen van ons hebben deze manier van leven in vertrouwen afgezworen, omdat er zoveel teleurstelling is en verlies dat ons pijn doet. Maar Jezus is onze enige echte oplossing en standaard van leven.

 

Hij geneest omdat Hij de genezing is.

Hij heeft lief omdat Hij liefde is.

Hij voorziet omdat Hij de voorziening is.

 

Vertraagde antwoorden zijn niet leuk, maar je hebt ze nodig. Vertraagde antwoorden bouwen karakters van geloofsvertrouwen.

Lazarus, een goede vriend van Jezus, was ziek. Toen Jezus dit hoorde was Jezus op dat moment niet bij Lazarus in de buurt en reisde ook niet meteen af naar Lazarus. Hij bleef zelfs nog twee dagen weg! Daarna besloot Jezus samen met Zijn discipelen toch af te reizen naar Lazarus. Jezus wist dat en zei tegen Zijn discipelen, toen ze afreisden, dat Lazarus reeds gestorven was.

Hij zei daarna ook: ”En Ik ben blij voor u (discipelen) dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan.” (Joh. 11:15).

 

Als Jezus wel bij Lazarus was geweest, zou Hij hem hebben genezen en niet  hebben laten sterven. Ook dan was het geloof van de discipelen opgebouwd geworden.

Maar de diepere dalen en donkere tijden (zoals het wachten om af te reizen naar Lazarus en de ‘waarom vragen’ bij de discipelen) helpen ons. We leren Jezus te begrijpen en vertrouwen in deze diepere dingen. Hierdoor worden we radicaler en openen we onszelf meer voor Hem.

Een groter vertrouwen vraagt om een grotere stap in het nemen van een risico

Bij God als goede Vader, zijn vertraagde antwoorden nooit bedoeld als kwelling maar voor een grotere glorie. Als er dus iets misgaat of anders gaat dan je verwacht, twijfel dan nooit aan Zijn goedheid. Maar weet en vertrouw erop dat het voor Hem onmogelijk is niet goed te zijn. God is altijd goed!

 

Er moet dus iets anders aan de hand zijn waarom er nog geen doorbraken komen. Hij is de genezing, Hij is liefde, Hij is de voorziening. Daarom kon Hij twee dagen wachten. Het is niet zomaar iets wat Hij deed. Hij is Wie Hij is, de Ik Ben, Die er is.

 

Als wij niet kunnen wachten of kunnen accepteren dat er nog geen doorbraak is, heeft dat te maken met ons onvermogen Hem te vertrouwen, dat Hij het in Zijn hand heeft en Hij de regie voert. Dat Hij er zal zijn en altijd goed is.

 

Het probleem is dat wij denken en vinden dat het niet meer te fixen is. “Nu is het te laat…”

God is nooit te laat

Het spanningsveld tussen hemel en aarde

Er is tegenstand, dus er moet gestreden worden. Wij ervaren en benoemen dit vaak als ‘strijd.’ Maar God ziet het anders. Er zijn namelijk 2 principes van het koninkrijk:

 

  1. We wandelen nog niet in de volheid van dat koninkrijk. Er is altijd meer om in te groeien. De volheid zul je alleen in de Hemel kennen.
  2. “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.” (Mat. 11:12).

God ziet dat wij offensief bewegen. We bewegen in bezet gebied om datgene terug te nemen wat eerder, door Adam en Eva, is weggegeven. Ga dus niet op zoek naar God om Hem te vragen jou nabij te zijn in jouw strijd. Maar ga, vanuit Zijn troon, de strijd aan. Hij heeft al overwonnen!

Ga niet op zoek naar Hem in jouw strijd, maar beweeg voorwaarts vanuit Hem in de strijd!

Kom dus uit je comfortzone, dat is uit je defensieve houding en neem geestelijk een offensieve houding aan, door weerstand te bieden tegen de duivel en achter Jezus aan te lopen. Houd je oog op Hem gericht. Het is niet onze strijd, maar die van Hem. Het is een geestelijke strijd die vraagt om een geestelijke houding en geestelijke aanpak.

 

We breken door en winnen terug door ernaar te grijpen, vol te houden en door te duwen!

Mogelijk zijn we één stap verwijderd van de doorbraak. Want Hij belooft ons de overwinning, die Hij reeds voor ons behaald heeft! Dus…

WE GEVEN NOOIT, MAAR DAN OOK NOOIT, OP!

Van Overgave tot openbaring

Alles wat Jezus doet, komt voort uit een absolute overgave aan Zijn Vader. Dit overgeven zorgt vaak voor een spanningsveld. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Je falen, tekortkomingen of je kwetsbaarheid. Er staat meer op het spel voor je gevoel, dat maakt het zo moeilijk. Het gaat de Vader nooit om wat jij doet, maar wie jij bent! Je hoeft niks voor Hem te doen en je hoeft ook niks te worden. Je hebt het namelijk al en je bent het al. Jij bent volkomen aanvaard en jij bent Zijn geliefde kind. Dat is genoeg!

Het is makkelijker de wonderen achterna te gaan dan de vertrouwensrelatie aan te gaan

De ontmoetingen met God zijn het meest intens in het dal van je leven. Daar waar je in die momenten het meest gebroken bent. Het meest kwetsbaar en daarmee ook het meest open voor Hem bent.

 

“Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.” (Ps. 23:4).

 

Je zult Zijn nabijheid en Zijn omarming ervaren als je te midden van jouw nood jouw blik op Hem gericht houdt en het alleen nog maar van Hem verwacht.

 

De doorbraken, zoals genezing of bevrijding, waar we zo naar verlangen zijn het product van jouw totale overgave, als kind, in vertrouwen aan Hem als jouw Papa.