LOVE & IMPACT

Getuige zijn van Jezus in woord en daad

Jezus roept om Hem te volgen

Jezus zei tegen de broers Simon en Andreas: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ (Mat. 4:19 NBV).

Wanneer Jezus in het leven van Petrus kwam, werd deze eenvoudige visser een nieuw persoon met nieuwe doelen en nieuwe prioriteiten. Hij werd niet een perfect persoon en stopte ook niet met het zijn van Simon Petrus. Jezus zag een nieuwe persoon in Simon die hem Petrus liet heten, wat ‘rots’ betekend. Zo gedroeg Simon zich waarschijnlijk niet, als rots, zo impulsief als hij kon zijn. Maar Jezus was op zoek naar mensen die echt en beschikbaar waren en gevormd wilde worden door Zijn liefde. Om zelf later deze boodschap door te geven aan anderen. Aanvaard worden door God door het geloof in Jezus is voor iedereen, ook al ben je een eenvoudig mens met veel fouten. Het gaat er niet om of je competent bent, maar beschikbaar.

Jezus roept ook jou om Hem na te volgen en Hem te vertegenwoordigen overal waar je bent, net zoals Petrus en Andreas.

Jezus ziet goud in jou

De god van deze eeuw

“Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken …” (Jes. 60:2).

Paulus zegt in Ef. 2:1 dat wij dood waren door onze misstappen en zonden! Niet ziek, of stervende of een baal dag – dood! Als je dood bent kun je niets meer voor jezelf betekenen.

Bij het lezen van deze twee bovenstaande teksten moet ik denken aan al die mensen om mij heen die nog geen ontmoeting met Jezus hebben gehad. Mensen in je buurt, op school, op je werk, in de winkel op de club. Vul zelf maar in. Hun levens zijn bedekt met duisternis en donkere wolken van verdriet, eenzaamheid, pijn, liefdeloosheid en hopeloosheid. In een zin kun je zeggen: “Ze hebben Jezus nodig want ze zijn geestelijk dood!”

In 2 Kor. 4:4 lezen we dat … de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.”

Het is dus de hoogste tijd dat deze mensen bestraald worden met het beeld van God!

Hij wil jou gebruiken en met jou samenwerken

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.” (Jes. 60:1).  In Mat. 5:14 staat het zo: “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”

Jij bent dus dat licht voor mensen omdat God in jou woont. Dit licht heeft tot doel mensen te laten zien wat ze moeten doen en waar ze heen moeten.

 

Jezus zei: “Kijk naar mijn leven, mijn bediening, naar alle wonderen en goede werken die ik doe en u zult de hemelse Vader zien.” God is liefde en dat is wat Jezus toonde aan de mensen om Hem heen. De liefde van de Vader voor hen.

“Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh. 5:19 NBV).

 

Zoals Jezus keek naar Zijn Vader en wist dat Hij de dingen niet uit Zichzelf kon doen. Zo mogen wij ook in vertrouwen kijken naar Zijn voorbeeld en het verwachten van de Vader. Hij is het die het doet en Hij wil jou en mij gebruiken om Zijn beeld van liefde aan de ander te tonen.

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf

Je hoort mensen wel eens zeggen: ”Je kunt niet geven wat je niet hebt.” Zo kunnen wij ook geen liefde geven als we het niet hebben. Vanuit onszelf hebben wij geen liefde

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Joh. 4:8), schrijft Johannes aan de gemeente. Echte liefde is alleen van God en dat maakt ons nieuwe mensen. Liefde die van God komt is een liefde die zichzelf weggeeft, het belang van de ander vooropstelt en niets in eigen belang doet of ergens iets voor terug wil hebben. Het is een opofferende liefde. Dit is het soort liefde waar de wereld naar zoekt. Dit is het enige dat werkelijke vervulling geeft op de leegte in ons hart.

”Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft” (1 Joh. 4:19). Ons liefhebben is een reactie op Zijn liefde voor ons.

 

Zijn liefde voor ons is zo groot dat Hij ons tot alles in staat heeft gesteld door aan Hem gelijk te worden in Zijn opstanding. Je hoeft het niet van jezelf te verwachten en te zien op je fouten en gebreken. Je mag op Hem zien! Hij heeft jou nieuw gemaakt! “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Kor. 5:17 NBV). Jij bent helemaal nieuw! Het enige wat jij mag doen is het erkennen dat jij niets zelf kunt en helemaal afhankelijk van Hem wilt zijn, in alles! Dan zal jij handelen en wandelen vanuit Hem, die in jou een nieuw werk begonnen is.

Liefde stelt het belang van de ander voorop

Jezus’s voorbeeld om na te volgen

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mat. 9:35).

Jezus, Die rondliep in de steden en dorpen, deelde, in woorden en daden, uit van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Jezus gaf onderwijs, predikte en genas. Hij illustreerde dit aan Zijn discipelen, doordat zij met Hem meeliepen, zodat zij dit na Hem ook zouden doen. Wij mogen zo ook Hem en Zijn Koninkrijk vertegenwoordigen.“… Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd … En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.” (2 Kor. 5:18-19 NBV).

“Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.” (Joh. 14:12 NBV). God de Vader stortte Zijn geest uit op de discipelen en op ons. Hij is dus altijd met ons en vervuld van Hem zijn we tot alles in staat. Hij zal ons nooit een opdracht geven waar wij niet aan kunnen voldoen of de middelen niet voor hebben. Dat zou gemeen zijn! Nee, Hij is een liefhebbende Vader die de weg voor ons baant en ons woorden en wijsheid geeft in alle situaties. Hij nodigt jou vandaag uit en zegt: “Ga en vertrouw op Mij. Ik zal er zijn.”

 

Maar Heere wat mag ik dan doen om Uw Naam te eren en Uw Koninkrijk te vertegenwoordigen?

“Ga … op zoek naar de verloren schapen van het volk…Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit …” (Mat. 10:6-8 NBV).

Missie ontdekt haar motieven in het hart van Jezus

Jezus was met ontferming bewogen en dat dreef Hem om het Evangelie te verkondigen en wonderen te doen. “En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.” (Mat. 14:14). De liefde van Jezus uitte zich in specifieke en concrete manier, door de mensen te voorzien van eten en genezing. Zo mogen wij Zijn liefde uitdragen in woorden en daden.

Missie ontdekt haar motieven in de kracht van de gebeden van de heiligen

“Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” (Mat. 9:37).

Er zijn genoeg mensen om ons heen die hun leven aan Jezus willen geven, als zij maar zouden horen hoe ze dat kunnen doen. Maar wie vertelt het hun en is dan voor hen die levende ontmoeting met Jezus? Jezus roep ons op om te bidden. God te vragen om mensen die van hun relatie met Jezus gaan getuigen, naar de mensen om hen heen. Vaak als wij om iets bidden, beantwoordt God onze gebeden door onszelf te gebruiken. Zorg dat je klaar staat om door God gebruikt te worden, om een ander de weg naar Hem te laten zien.

Jezus draagt Zijn discipelen, maar ook ons hier op te bidden.

Missie ontdekt haar motieven in het hart van Jezus en in de kracht van de gebeden van de heiligen

Zijn opdracht voor ons

“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'” (Mat. 28:18-20 NBV).

 

In mijn eigen woorden zegt Jezus zegt hier eigenlijk: Aan Mij is alle macht gegeven. Tegen jou zegt hij: Ga dus op weg! Maak alle mensen tot Mijn leerlingen door hen te dopen en te leren ook navolgers van Mij te zijn zoals jullie dat zijn. Leer de mensen wat Ik jullie leerde. Wees een voorbeeld voor mensen zoals Ik dat voor jullie was. Houdt daarbij een ding voor ogen als je het moeilijk hebt of het niet meer weet: Ik ben altijd bij jou!

Ga dus op weg!