LOVE & IMPACT

Gods koninkrijk

Wat is het koninkrijk?

Wanneer we het woord “koninkrijk” horen, denken we snel aan koningen en koninginnen die in hun gebied regeren met macht, autoriteit en duidelijke landsgrenzen. Het Koninkrijk van God, waar Jezus over sprak, had geen landsgrenzen, zelfs niet de grenzen van het Oude Israël. Hij kwam een koninkrijk brengen dat groter was dan dat: wereldwijd. Het hele idee van Gods Koninkrijk was niet nieuw voor de Joden. De profeet Jesaja sprak er al over, en de Joden keken verlangend uit naar het moment dat de Gezalfde zou komen om hen te verlossen uit de macht van de vijand. Die vijand was voor hen de Romeinen, die Israël bezetten. Maar het Koninkrijk dat Jezus bracht, was geen fysiek koninkrijk, maar een geestelijk. We strijden namelijk niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12).

Op een bepaald moment stond Jezus op in de tempel, nam de boekrol van de profeet Jesaja en begon te lezen. Toen Hij klaar was met lezen rolde Hij de boekrol terug op, ging zitten en zei: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan” (Luk 4:21). Wat een wonderbaarlijk moment! Eeuwenlang hebben de Joden uitgekeken naar dat moment. Eindelijk was het zover! De Messias is gekomen, Hij Die hen zou verlossen van de vijand. Maar het liep anders dan verwacht. Jezus dreef de Romeinen niet uit. Integendeel, Hij zei zelfs dat je je vijanden moest liefhebben (Mat. 5:44). Hij ging niet met fysieke macht regeren over de vijand, maar ging mensen liefhebben, genezen en bevrijden uit de macht van de ware vijand, Satan. Jezus Die van Zichzelf zei dat Hij de Gezalfde was op het moment dat Hij in de tempel uit de boekrol van Jesaja gelezen had, verkondigde het Koninkrijk van God in Woord en daad. Het Koninkrijk was werkelijk onder hen gekomen en Jezus maakte dat duidelijk door wonderen, tekenen en de transformatie van elk leven dat Hij aanraakte.

Het Koninkrijk van God is een koninkrijk waar Jezus regeert en waar dus Zijn “wetten” gelden – zoals “de zwaartekracht” een wet is in deze wereld. In het Koninkrijk van God geldt bijvoorbeeld “licht” in plaats van “duisternis”, “liefde” in plaats van “haat”, “bevrijding” in plaats van “gebondenheid”, “genade” in plaats van “oordeel”, “genezing” in plaats van “ziekte”, enzovoort …

Is het Koninkrijk er al?

Vanaf wanneer was het Koninkrijk van God er? In Lukas 16:16 lezen we: “De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd…” Vanaf Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van God dus verkondigd. Johannes wees naar Jezus, Die het Lam van God is (Joh. 1:36) en Jezus verkondigde vanaf het begin: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mt. 4:17).

Een belangrijk vers in het beseffen dat het Koninkrijk er vandaag al is, is Lukas 17:20-21: “En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u (in het midden van u).” De Joden verwachtten dat de Messias op een machtige manier zou komen en hen zou verlossen van de onderdrukking van Rome. Maar Jezus zei dat ze niet hier of daar moesten kijken of ze het Koninkrijk van God zagen doorbreken, maar dat ze konden zien dat het Koninkrijk binnen in hen was, of zoals andere vertalingen zeggen “in het midden van u”. Met Jezus als Koning, was het Koninkrijk al gekomen, en overal waar Jezus was, was het Koninkrijk van God. Jezus leeft vandaag nog steeds, en leeft in en door ons. Je zou dus kunnen zeggen dat waar wij, als gelovigen, zijn, daar het Koninkrijk van God is.

Maar zoals we allemaal om ons heen heel duidelijk zien: Gods Koninkrijk is er niet ten volle, anders zou er geen kwaad, ziekte, enzovoort … zijn. Wanneer Jezus terugkeert, zal het Koninkrijk ten volle zichtbaar zijn. Tot die tijd vinden er momenten plaats waarin we merken dat het Koninkrijk “doorbreekt”, in ons hart en door ons heen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren wanneer je voor iemand bidt, dat die persoon geneest. Dit zal niet altijd gebeuren, en dat zou je een spanningsveld kunnen noemen. Dat spanningsveld betekent: Het Koninkrijk van God is vandaag al aanwezig, maar nog niet ten volle. Mensen genezen niet altijd, ons leven wordt niet voortdurend geleid door de Heilige Geest, we horen Gods stem niet altijd, we zien God niet altijd aan het werk, enzovoort …

Maar heb moed: ooit komt er een dag, dat het Koninkrijk wel ten volle zal doorbreken.

Gods Koninkrijk is er nu al, maar niet volledig

Voor wie is het Koninkrijk?

Het Koninkrijk van God is een koninkrijk waar gelovigen “wonen”. Jezus combineerde het verkondigen van het Koninkrijk vaak met een oproep tot bekering (Mark. 1:14-15; Joh. 3:3) en ook Paulus heeft het over het Koninkrijk van God dat niet voor de onrechtvaardigen is (1 Kor. 6:9). Ben jij een kind van God? Dan hoor je erbij. Heb je je hart en leven nog niet aan de Heer gegeven, dan ben je van harte welkom om dat wel te doen en deel uit te maken van dat Koninkrijk.

Het Koninkrijk van God is, voor wie zijn als kinderen (Mark. 10:14), dus in principe heel eenvoudig. Vaak maken we het zelf veel te ingewikkeld. Het is niet een kwestie van het verstand, maar van ons hart. Vaak willen we ook alles zelf doen, maar we moeten leren leven in afhankelijkheid van Hem, zoals een kind afhankelijk is van de ouders en vertrouwt op hen.

Wat betekent het om het Koninkrijk te verkondigen?

In Lukas 9:1-2 geeft Jezus een opdracht aan zijn twaalf leerlingen, die ook nog voor ons vandaag de dag geldig is: “Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en ziekten te genezen.”Dus de kracht en macht die we gekregen hebben door de Heilige Geest (zie ook Hand. 1:6-8) om zieken te genezen en demonen uit te drijven, hebben we nodig bij het verkondigen van het Koninkrijk. Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk van kracht: “Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht” (1 Kor. 4:20).

Als gelovigen zijn we allemaal gezonden om dat Koninkrijk te brengen. We zijn allemaal “ambassadeurs” van het Koninkrijk: “Wij zijn dan gezanten (ambassadeurs) namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” (2 Kor. 5:20). Omdat wij als ambassadeurs zijn, kunnen we spreken in autoriteit en is het alsof Jezus zelf door ons heen smeekt, door ons heen werkt. Naast het feit dat we ambassadeurs zijn, zijn we bovenal zonen en dochters van de allerhoogste Heer: “De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn” (Rom. 8:16).

Vertoef in de aanwezigheid van God, leer God kennen door intimiteit, gebed en het lezen van de Bijbel. Dat is de plaats waar je Zijn hart en wil leert kennen, en dus ook Zijn Koninkrijk. Je mag vanuit je relatie met de Koning, het Koninkrijk brengen en zo leven geven in de autoriteit van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Zeg jij “ja” tegen God? Wil jij een persoon worden die samenwerkt met Jezus in woorden en werken, om te tonen dat het Koninkrijk van God effectief hier is.

De uitwerking van Gods Koninkrijk in ons leven wordt geboren op een plaats van intimiteit met de Vader

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het feit dat het Koninkrijk van God er nu al (deels) is, dat wij erin kunnen leven, dat wij ambassadeurs van dat Koninkrijk zijn en dat Koninkrijk kunnen brengen met kracht, heeft als gevolg dat anderen Koning Jezus zullen zien door ons leven heen. Dat heeft dan weer als gevolg dat ongelovigen een kans krijgen om deel te worden van dat Koninkrijk door Jezus aan te nemen als Redder. Zo worden ook zij een nieuwe schepping en kunnen net als ons gaan leven in dat Koninkrijk van kracht, liefde, genade, nieuw leven, enzovoort …

Omdat het Koninkrijk van God met jou meegaat, mag jij licht brengen op een plaats waar duisternis heerst. Jij mag rust en vrede brengen op plaatsen waar onrust heerst. Jij mag genezing brengen op plaatsen waar ziekte heerst.

Wanneer je bidt “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde” (Mat. 6:10), dan bid je niet dat het christendom zou komen, of de kerk. Dan bid je eenvoudigweg dat een situatie wordt zoals Jezus het bedoeld heeft, zoals Jezus het zou willen, en zoals het zou zijn als Jezus die situatie in Zijn hand zou hebben. En we kunnen zeggen dat het Koninkrijk gekomen is, als een bepaalde situatie geworden is zoals Jezus het bedoeld heeft. Bijvoorbeeld bij een genezing en bekering.

Gods Koninkrijk vindt plaats wanneer Gods wil gebeurt. Rich Nathan