LOVE & IMPACT

Leiding van de Heilige Geest

Vervulling van de Heilige Geest

Er is een verschil tussen het ontvangen van de Heilige Geest, en vervuld zijn van de Heilige Geest. Van het ogenblik dat je Jezus aanneemt als jouw verlosser en Hem jouw hart en leven geeft, heb je de Heilige Geest ontvangen (Ef. 1:13). Jezus Zelf zegt dat “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft” (Joh. 7:38 NBV). Maar niet iedere christen is vanaf de bekering vervuld met de Heilige Geest. Vandaar dat Paulus de christenen aanmoedigt om “vervuld” te worden met de Heilige Geest (Ef. 5:18). De Heilige Geest verlangt ernaar dat we onszelf aan Hem geven, onderwerpen, zodat Hij ons volledig in bezit kan nemen en ons zo kan vervullen met Hemzelf. word vervuld met de Geest” in Ef. 5:18b staat in de passieve tegenwoordige tijd, wat betekent dat God de actie doet, en niet jijzelf. Jij kunt jezelf niet vervullen met de Heilige Geest. Het enige wat jij kan doen, is God toestemming geven om jou te vullen met de Heilige Geest. De tegenwoordige tijd betekent dat het een voortdurende actie is: Wees voortdurend vervuld, en opnieuw, en opnieuw. Er is dus een verschil tussen het ontvangen van de Heilige Geest (=de doop met de Heilige Geest) en het vervuld worden met de Heilige Geest: één doop, meerdere vervullingen.

 

In het Nieuwe testament is duidelijk te zien dat de apostelen verschillende keren vervuld werden met de Heilige Geest: Hand. 2:4; 4:31; 9:17; 13:9. De vervulling is een voortdurende actie. Steeds opnieuw moet jij de keuze maken om je te laten vervullen met de Heilige Geest. Het is een dagelijks overgeven van jezelf aan de Heer en Zijn Geest. Het is een voortdurende keuze om de controle aan de Geest over te laten.

 

In Ef. 5:18a wordt de vergelijking aangehaald van het vervuld zijn van wijn, en dus dronken zijn. Als je dronken bent, heb je niet meer de controle over jezelf. Je weet niet meer wat je zegt of doet. Net zo mogen we de controle aan de Geest geven.

 

Nog voor de uitstorting van de Heilige Geest in Hand. 1:8 zei Jezus dat, wanneer de Heilige Geest uitgestort zal zijn, de leerlingen en wij de kracht zullen ontvangen om van Jezus te getuigen. In 2 Tim. 1:7 staat “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dit zijn duidelijke tekenen dat je vervuld bent van de Geest.

De Heilige Geest verlangt naar ons, zodat Hij ons volledig in bezit kan nemen en ons zo kan vervullen met Hemzelf.

Vraag: Ben jij vervuld met de Heilige Geest?

Zo ja?: Hoe merk je dat in jouw leven?

Zo nee: Hoe merk je dat, en wat kun je doen om wel vervuld te zijn? (Kol. 3:1-2).

Strijd tussen vlees en Geest

Wij kunnen de Geest tegenhouden om ons te vervullen met als gevolg dat Zijn activiteit in ons uitgedoofd wordt (1 Tess. 5:19). Hierdoor verliezen we de kracht van de Heilige Geest in en door ons heen. Er is een geestelijke strijd gaande: een strijd tussen ons vlees en de Geest. “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.” (Gal. 5:16-17). Ons vlees heeft verlangens die ingaan tegen de Geest, en de Geest heeft verlangens die ingaan tegen ons vlees. De strijd die voortdurend gaande is, bestaat bijvoorbeeld uit bepaalde keuzes die we moeten maken: Kijk je naar dit of dat of houd je je ogen op Jezus gericht? Ga je naar links of rechts of volg je Jezus? Vertrouw je op jezelf of op Hem? Enzovoort …

De Geest heeft verlangens die ingaan tegen ons vlees.

Vraag: Welke strijd ervaar jij tussen jouw vlees en de Heilige Geest?

Leiding van de Heilige Geest

1. Wanneer word je geleid door de Heilige Geest?

Om te weten of je door de Geest geleid wordt, is het goed om te kijken naar bepaalde situaties waar je je in bevindt en reacties die je hebt op die situaties. In Gal. 5:19-21 lezen we: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke …” En daartegenover staat vers 22-25: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” Het is dus duidelijk dat een leven in vijandschap, afgoderij en ontucht geen leven is dat geleid wordt door de Heilige Geest, maar dat een leven in liefde, vrede, blijdschap … wel een leven is dat door de Heilige Geest geleid wordt.

 

Om een leven te leven dat geleid wordt door de Heilige Geest, is het belangrijk om jouw identiteit te kennen. Leef je een leven als slaaf van angst? Of leef je als een kind van God? De Geest Zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Rom. 8:14-16). Zie ook hoofdstuk over identiteit voor meer hierover. Het kan gebeuren dat je ergens naartoe getrokken wordt en dat je diep vanbinnen weet dat je daar moet zijn. Dan kan het best zo zijn dat je iemand zult tegenkomen en jij op dat moment daar bent als ambassadeur van Gods Koninkrijk. Ik kan me nog goed herinneren dat ik twee keer iets vergelijkbaars meegemaakt heb. Voordat ik de straat op ging om er met mensen in gesprek te gaan, had ik de tijd genomen om te bidden voor de stad, voor de mensen die ik zou tegenkomen en de gesprekken die ik zou hebben. Ik bid dan ook vaak of God die dag een wonder zal doen, wetende dat bekering uiteraard het grootste wonder is. Op een bepaald moment tijdens het bidden had ik sterk het gevoel dat God die dag een wonder ging doen. Toen ik aangekomen was in de stad, begon ik met mensen aan te spreken. Op een bepaald moment sprak ik met iemand die aan de kant stond met een kruk in de hand. Ik vroeg of ik voor haar mocht bidden. De pijn in haar been was, na het gebed, voor een groot deel weg. Maar het echte wonder gebeurde daarna. Ik mocht haar tot de Heer leiden! Op een ander dag had ik hetzelfde sterke gevoel dat God een wonder ging doen. Ik kwam aan in de stad en nam eerst nog een uur de tijd om biddend rond te wandelen. Na een uur sprak ik iemand aan en mocht haar binnen tien minuten tot de Heer leiden. God is goed! Deze twee gevallen zijn een duidelijk voorbeeld van de leiding van de Heilige Geest.

De Heilige Geest leidt je naar de juiste plaats op het goede moment.

Vraag: Als je naar je eigen leven kijkt, zie je dan de leiding van Gods Geest, of niet?

Hoe zie je Zijn leiding wel of niet?

2. Hoe herken je Zijn stem?

Eerst en vooral herken je de stem van Gods Geest door de Bijbel heen. Hij heeft de Bijbel zelf doorgegeven aan de uiteindelijke schrijvers ervan (2 Tim. 3:16). Dus als je een gedachte hebt die in tegenstelling is met de Bijbel, kan die gedachte niet kloppen. Als je denkt dat de Heer van je vraagt om te scheiden zodat je naar Afrika kunt gaan om het Evangelie te brengen, komt die gedachte niet van God, omdat het in strijd is met Zijn Woord.

 

Het kan gebeuren dat je in een bepaalde situatie zit waar je niet weet wat te zeggen, en net dan gaat de Geest tegen je spreken (Mark. 13:11). De Geest kan bijvoorbeeld werken door een gedachte heen. Als je in gesprek bent met iemand die bepaalde moeilijkheden heeft, en jij hebt een gedachte als “Voordat je je leven aan Jezus kunt geven moet je het eerst goed op orde zetten, anders kan Hij niet in je hart komen”, dan mag je weten dat dit niet de Geest was die sprak. Maar als je een gedachte hebt als “Lieve vriend, kom toch bij de Heer, Hij wacht op jou. Probeer je leven niet eerst zelf op orde te brengen, maar laat je door Hem vullen.”, dan klinkt dat al meer als de Geest (Mat. 11:28; Openb. 22:17). Maar wees voorzichtig om te claimen dat God iets door jou heen zegt tot een ander. Je kan het nog steeds mis hebben. Het is als de schapen die de stem van de herder kennen (Joh. 10:4). Maar het kennen van Zijn stem kost tijd. Toets het dus steeds aan de Bijbel en met andere christenen.

De Heilige Geest spreekt door de Bijbel.

“Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen (zwerven) zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! (Hebr. 3:10-11). Het volk Israël zwierf eerst in hun hart. Wat binnen in hen gebeurde, bepaalde en gaf vorm aan de wereld om hen heen. Ze zwierven 40 jaar door de woestijn, terwijl ze er in enkele weken doorheen hadden kunnen trekken.

 

De innerlijke werkelijkheid van Jezus werd Zijn uiterlijke werkelijkheid. “En Hij (Jezus) lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.” (Mark. 4:38-39).

De (innerlijke) vrede waarmee Jezus in de storm kon slapen, was ook de (uiterlijke) vrede waarmee Hij de storm tot bedaren bracht. Zijn innerlijke werkelijkheid werd Zijn uiterlijke werkelijkheid.

 

Jij en ik, wij hebben de autoriteit over iedere storm waar we ook doorheen kunnen slapen. Als we uitdelen van datgene van wat we eerst hebben ontvangen, als het in jou zit en het is echt, dan kan het door jou worden vrijgezet.

Vraag: Wanneer heb je gemerkt dat de Heilige Geest sprak en hoe heb je Zijn stem herkend?