LOVE & IMPACT

Woorden van bemoediging

Woorden van bemoediging

Bemoediging is bovennatuurlijk van aard, omdat het de antwoorden van de hemel daadwerkelijk vrijzet op aarde. We zetten een hemelse erfenis vrij als wij deze woorden van bemoediging uitspreken. “Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.” (Ps. 33:6 NBV). Bij God wordt iets geschapen door te spreken.

 

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.” (Ef. 4:29). Bemoedigende woorden zijn als genadezaadjes in het leven van de ontvanger. Ze bewerken transformatie, doordat Gods gunst door ons wordt vrijgezet. De definitie van ‘Gunst’ is het vrijwillig verlenen van een dienst of goed aan iemand om iemand ter wille te zijn. Deze bemoediging is op grond van de belofte van God. Het is het aannemen van wat door de belofte beschikbaar is en dat tot aanzijn roepen in iemands leven of in een bepaalde situatie.

 

“zeg tegen onbedachtzamen van hart (zij die bang zijn): Wees sterk, wees niet bevreesd!

Zie, uw God! … Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.” (Jes. 35:4-6).

Onmogelijkheden moeten wijken in een atmosfeer van bemoediging.

Van binnen naar buiten leven

Onze relatie met de Heilige Geest is de basis voor de doorbraken. Het is God Die Zijn beloften waarmaakt door ons heen. Hij geneest niet zomaar of geeft enkel liefde. Hij is de Geneesheer en is Liefde! Het gaat er dus niet om wat we wel of niet aan de buitenkant zien gebeuren. Maar het gaat om Hem, de binnenkant dus. Als we in relatie met Hem als Vader leven, draait ons leven om het liefhebben en aanbidden van Hem. Het resultaat van deze relatie zal automatisch zijn dat Hij aan de buitenkant van ons leven gezien zal worden. Het is altijd al Gods bedoeling geweest dat de wereld zou zien Wie Hij is, door Zijn volk heen.

Wat binnen in ons plaatsvindt, heeft invloed op datgene wat er om ons heen gebeurt.

“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” (Spr. 4:23).

Je innerlijke werkelijkheid wordt altijd je uiterlijke werkelijkheid.

“Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen (zwerven) zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! (Hebr. 3:10-11). Het volk Israël zwierf eerst in hun hart. Wat binnen in hen gebeurde, bepaalde en gaf vorm aan de wereld om hen heen. Ze zwierven 40 jaar door de woestijn, terwijl ze er in enkele weken doorheen hadden kunnen trekken.

 

De innerlijke werkelijkheid van Jezus werd Zijn uiterlijke werkelijkheid. “En Hij (Jezus) lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.” (Mark. 4:38-39).

De (innerlijke) vrede waarmee Jezus in de storm kon slapen, was ook de (uiterlijke) vrede waarmee Hij de storm tot bedaren bracht. Zijn innerlijke werkelijkheid werd Zijn uiterlijke werkelijkheid.

 

Jij en ik, wij hebben de autoriteit over iedere storm waar we ook doorheen kunnen slapen. Als we uitdelen van datgene van wat we eerst hebben ontvangen, als het in jou zit en het is echt, dan kan het door jou worden vrijgezet.

Echt vanbinnen is echt vanbuiten

De druk om uitwendig te produceren wat binnen in jou niet aanwezig is, is als het rijden met een lekke fietsband. Het laat een werkgericht Evangelie zien dat gunst probeert te verkrijgen door werken in plaats van te werken vanuit gunst. Je bent constant bezig je lekke fietsband op te pompen, wat dodelijk vermoeiend is.

"Een werkgericht evangelie probeert gunst te verkrijgen door werken in plaats van te werken vanuit gunst." Bill Johnson

Je herkent het waarschijnlijk wel dat je vanbinnen ‘kookt’, maar je jezelf inhoudt om het aan de buitenkant niet zichtbaar te laten zijn. Een van de dingen die ik bij verhoortechnieken bij de politie leerde, was dat een verdachte verbaal kan liegen, maar niet non-verbaal. Als je goed kijkt, kun je dat zien aan de buitenkant. Je probeert iets op een goede manier te zeggen. Zelfs al kloppen je woorden en zijn ze waar, maar je hebt daarbij geen liefde in je hart, komt het toch rot over.

Waarheid zonder liefde is een leugen.

Als we op onze lippen blijven bijten of wenselijk gedrag vertonen door ons in te houden, handelen we vanuit religie. We houden ons uiterlijk onder controle zonder ons hart werkelijk aan te pakken. “Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.” (Luk. 6:45 NBV). We kunnen het Koninkrijk uitdelen in de mate dat we het Koninkrijk in ons hebben. Wat aan de binnenkant regeert, regeert dus ook aan de buitenkant.

"The way to spread Christianity is to be Christian. . . . Jesus sends us out not to argue men into Christianity, still less to threaten them into it, but to attract them into it; to live so that its fruits may be so wonderful that others will desire them for themselves." William Barclay

Het Woord begon zich te verspreiden buiten Jeruzalem door het optreden van de discipelen, door tekenen en wonderen. Veel mensen kwamen daardoor vanuit de dorpen naar Jeruzalem toe. Net zoals dat de genezing vanuit de handen van Jezus naar de mensen toe vloeide, zo vloeide ook het getuigenis van Jezus door Petrus, terwijl hij over straat liep, naar mensen toe. Als Petrus dicht langs mensen liep en zijn schaduw daardoor over hen viel werden zij allen genezen. “zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen.” (Hand. 5:15).

Jij zult altijd overschaduwen wat jou heeft overschaduwd.

Gereedschap om in te zetten

God geeft jou nooit een opdracht zonder de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Als kerk staan wij bekend om ons ‘dienen’ van God. Hij Die in ons woont. Dit brengt ons in de positie en stelt ons in staat om onze medemens hierin oprecht te dienen. Onze opdracht is te leven alsof niets meer onmogelijk is. Alles is dus mogelijk! We leven in een tijd waarin we een drastisch verschil kunnen uitmaken in de wereld om ons heen. Laten we dan Gods wijsheid tonen op een manier die iedereen kan zien en begrijpen.

 

Jouw unieke ‘creatieve’ expressie, hoe dat er ook uitziet, is voor iedereen om jou heen een ingang tot de openbaring, zodat Hemelse antwoorden oplossingen zullen zijn voor aardse zaken.

 

God wil jou inzetten en gebruiken op jouw unieke wijze. Op de manier hoe jij bent, waar jouw talenten liggen, maar ook in jouw unieke nieuwe ideeën. Hij heeft dit namelijk in jou gelegd. Als dit er aan de buitenkant uitkomt, zullen mensen Gods Koninkrijk zien functioneren. Daardoor krijgen zij hemelse antwoorden op hun aardse vragen.

Het uitleven van Koninklijke principes baant de weg naar de Koning