LOVE & IMPACT

Woorden van kennis

Volgelingen van Jezus in actie

Wij zijn ambassadeurs van God. Aarden kruiken volgens 2 Kor. 4:7, gevuld met Gods Geest. Hij heeft in ons alleen de kracht gelegd om zieken te genezen en de werken van de duivel teniet te doen. Jezus heeft, aan het kruis, de werken van de duivel voor eeuwig tenietgedaan. Dit stelt ons in staat hetzelfde te doen en een overwinningsleven te leven in Zijn naam. Vanuit onze relatie met God mogen wij laten zien dat de antwoorden van de Hemel (de beloften van God voor ons vanuit Zijn hemels Koninkrijk op aarde) liefde, genezing en bevrijding zijn. Hierdoor zullen mensen zien dat God een God is die om hen geeft en dicht bij mensen wil zijn. Hij wil Zijn liefde aan ons laten zien. Laten wij een volk voor Hem zijn dat Zijn liefde vertegenwoordigt. We laten zien dat God in ons midden is en eenieder van ons lief heeft.

Een woord van kennis is een zegen van liefde en kracht van Jezus, voor de ander

In 1 Kor. 12 lezen we dat er verschillende gaven, bedieningen en werkingen zijn. Alleen gegeven aan ons door dezelfde Geest. Het is God die dit uitwerkt in ons, in de naam van Zijn

Zoon Jezus. Iedereen heeft door Hem gaven gekregen tot nut van een ander. Aan de een wordt een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis.

Wanneer je een woord van kennis ontvangt, heeft dat altijd tot doel een ander daarmee te zegenen. Je zegent iemand met de liefde en kracht van Jezus.

Wat is een woord van kennis?

Het is een bovennatuurlijke openbaring van kennis, die je ontvangt van de Heilige Geest. Je ontvangt informatie dat los staat van natuurlijke informatie zoals jouw eigen waarnemingen of middelen.

 

Paulus ontving veel kennis door deze manier van bovennatuurlijke openbaring. Of beter gezegd “woorden van kennis.”

“En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert…” (1 Kor. 12:13).

Net zoals Paulus kunnen wij die dingen van God ontvangen omdat wij dezelfde Geest inwonend in ons hebben. God woont in ons en kan en wil die dingen van Hem aan ons openbaar maken.

Een woord van kennis voor genezing

De Heilige Geest geeft vaak een openbaring, door een woord van kennis, dat gaat over een nood van een persoon of meerdere personen aangaande genezing. Dit is eigenlijk een aanwijzing van God dat Hij genezing wil schenken aan de persoon. Of aan diegene waarvoor je de openbaring van een woord van kennis ontving.

 

Een woord van kennis doet eigenlijk twee dingen. Ten eerste geeft het geloof aan diegene die genezing nodig heeft. Ten tweede bouwt het geloof op voor diegene die het woord van kennis heeft ontvangen en genezing gaat uitspreken over de ander, door gebed.

 

Ikzelf ben nog lerend in woorden van kennis en ik had God op een dag gevraagd tot mij te spreken zodat ik tot zegen van mensen kon zijn, meer dan alleen vanuit de dingen die ik met mijn natuurlijke ogen kon waarnemen.

Op een dag rekende ik af aan de kassa, nadat ik mijn auto had getankt. Ik werd geholpen door een vriendelijke kassière. Toen ik terugliep naar mijn auto dacht ik ineens aan het woord “migraine.” Het was zo duidelijk, dat ik meteen wist dat dit van God moest zijn. Ik liep dus terug naar de kassière en vroeg of ze last had van migraine. Ze zei dat ze daar heel vaak last van had, alleen op dat moment niet. Ik sprak een gebed uit voor haar en toen ik klaar was vroeg haar collega, die vlak in de buurt stond en dit zag gebeuren, of ik ook voor haar migraine wilde bidden. God raakte daar de beide vrouwen aan.

 

Het woord “migraine” had totaal geen betrekking op mij of anderen die ik ken. Er was op dat moment ook geen enkele aanleiding om maar aan dat woord te denken. Dit gaf mij daarom meteen de zekerheid dat dit niet van mijzelf was, maar van God. Toen ik de kassière aansprak en vroeg of ze migraine had, reageerde ze heel verbaasd en vroeg waarom ik dat vroeg en hoe ik dat wist? Ik legde haar uit dat ik aan het leren was om Gods stem voor anderen te verstaan. En dat het Gods verlangen is om Zijn liefde voor haar te tonen. En dan mag je zeker bidden! Het bouwt geloof op aan beide kanten en God beweegt als wij gehoor geven aan Zijn stem en uitstappen.

 

Beluister hier mijn persoonlijke getuigenis hierover.

Gods Geest geeft woorden van kennis aan ons, in het delen van Zijn liefde voor anderen

Woorden van kennis maken Gods bovennatuurlijke karakter onomstotelijk zichtbaar, doordat het duidelijk afkomstig is van een bovennatuurlijke bron. Evenzo laten ze ook Zijn bewogen en liefdevolle aard voor mensen zien.

Geloof = risico

Ons hele zijn in Hem en leven vanuit Hem is gebaseerd op geloof. Geloof heeft te maken met daadwerkelijk uitstappen, terwijl je er niets van ziet. Het voelt dus spannend aan en voelt als het nemen van een risico. Vanuit onze menselijke geest klopt dat ook. Maar vanuit Gods Geest, van waaruit wij leven, is het uitstappen in iets waarvan wij zeker weten waar God in zal voorzien.

Woorden van kennis geven daarvan een doorkijk of vooruitblik. Je ziet iets vanuit Gods ogen terwijl je het niet ziet vanuit je menselijke ogen.

 

Als je in geloof uitstapt en ziet dat je woorden raakvlakken beginnen te krijgen bij diegene naar wie je het uitspreekt, groeit je geloofsthermometer. Je wordt meer zelfzeker in het uitdelen van woorden. Blijf dan ook altijd dicht bij je laatste grote doorbraak en zet van daaruit een stapje verder. Zo groei je in het begrijpen en uitdelen, stap voor stap.

Risico nemen is dan ook reageren op de ingeving van de Heilige Geest.

Wanneer je een woord van kennis ontvangt, spreek het dan ook uit. Het kan zijn in het moment, maar het is ook mogelijk dat het van toepassing is in een later moment. Laat je hierin leiden.

Hoe specifieker des te dieper

Hoe specifieker jouw woord van kennis is, des te meer geloof zal het bouwen in het leven van de betrokken persoon. Als God iets aan je zichtbaar maakt, wat het ook is, hoe stom of onlogisch het ook klinkt, gebruik het en uit het! Zonder er iets aan toe te voegen of aan af te doen. God weet wat een ander nodig heeft of wat er speelt, wij niet. Ga er dan ook niet tussen staan, door eigen interpretaties.

Zelfs het kleinste detail kan zorgen voor enorm geloof bij iemand, doordat het wordt herkend in zijn of haar eigen leven. Blijf dus bij het woord dat je ontving!

Als je uitstapt in het kleine zal God je ook leiden in het grote

Wees niet bang, maar doe gewoon wat je ingegeven krijgt en vertrouw daarop. Probeer niet uit jezelf dingen aan te vullen of weg te laten omdat iets je misschien logisch lijkt. Ga stap voor stap mee waarin je ervaart dat God tot je spreekt.

De sleutel van groei is doen en nog eens doen

Geef nooit, maar dan ook nooit, op! Mogelijk ben je nog maar 1 mm verwijderd van je komende doorbraak. In 1 Kor. 3:6 lees je dat wij mogen zaaien en God de groei geeft.

Hoe spreek Hij?

God spreekt op heel veel verschillende manieren tot ons. Het probleem is vaak dat we Zijn zachte stem niet herkennen en het afdoen alsof het onze eigen gedachte is. God kan op talloze wijzen tot ons spreken. God kan spreken door:

Voelen: Je voelt bijvoorbeeld iets in je lichaam. Ineens een hevige ongewone pijn, sterke emotie, angst of paniek.

Zien: Je ziet een beeld of een plaatje in je gedachte. Een ruggenwervel, voet of hoofd, enzovoort …

Lezen: Je ziet een woord of zin geschreven staan in je gedachte of je wordt bepaald bij iets wat ergens fysiek geschreven staat wat je triggert.

Impressie: Je krijgt in je gedachte een impressie van of over iets.

Gesproken woord: Iemand of jijzelf zegt zomaar iets en daarin word je ineens duidelijk bepaald bij een woord of zinsnede.

Dromen of visioenen: Als je slaapt zijn je hersenen op een soort ‘non-actief’ stand. Je bedenkt de dingen niet bewust. God spreekt dan vaak direct tot je hart middels dromen en visioenen. Als jong kind had ik, Ludwig, dat regelmatig.

 

Er zijn vast meer manieren waarop God spreekt. De bovenstaande zullen de meest voorkomende zijn en geven je een indruk waarop God kan spreken. Waak ervoor dat je je eigen emotionele of lichamelijke staat niet verward met het spreken van God tot jou. Als jezelf vaak migraine hebt en je voelt ineens weer de migraine opkomen, geeft dat niet per se aan dat iemand last van migraine heeft. Meestal komen woorden van kennis zomaar uit het niets naar boven. Dat geeft aan dat God tot je aan het spreken is.

Oefenen en blijven oefenen!

Stap vooral uit in het doen. Hierin zal je gaan leren en ontdekken hoe God tot en door jou wil spreken. Bij iedereen is het anders. Bij de een is het spreken van woorden van kennis ook in sterkere mate aanwezig dan bij de ander. Net zoals alle geestelijke gaven. Ze zijn allemaal afkomstig van één en dezelfde Geest en allemaal tot opbouw van de ander. Zo veelkleurig als we als lichaam van Christus zijn, zo veelkleurig als dat mogen we uitdelen en elkaar complementeren in het uitdragen van wie God is.

 

Laat je niet uit het veld slaan wanneer je bent uitgestapt en je had het niet bij het rechte eind. Je bent uitgestapt en dat is je overwinning. Als je bent uitgestapt en je woord was ook nog eens raak, is dat jouw overwinning en de ontvangers zegen.

 

Wees ten alle tijden nederig in je benadering. Zeg niet: “God zegt dat…” Zeg eerder: ”Kan het zijn dat u stekende pijn heeft diep in uw onderrug?” Ga het gesprek aan en bouw daarop verder. Je wilt tenslotte Gods liefde laten zien. Daar gaat het om! In je interesse die je gewekt hebt kun je getuigen, verder vragen, bidden en meer woorden delen.

 

Als je een woord hebt ontvangen en gedeeld met iemand, vraag dan ook of je voor hem of haar mag bidden. God geeft de openbaring met een doel. Hij wil Zijn glorie manifest laten worden in het genezen van een persoon. Stap dus uit in gebed en spreek de ziekte aan waarbij God jou bepaalde.

Als angst opspeelt schroef je risico op

Als je in een moment begint te twijfelen met je verstand of in je emoties, heb je waarschijnlijk gekeken met je natuurlijke ogen of geluisterd met je natuurlijke oren. Je hebt dingen van buiten naar binnen laten komen. Schroef ‘risico’ meteen op door een nog grotere stap in geloof te zetten waardoor de uitkomst nog onmogelijker voor je wordt. Je maakt het dan voor jezelf nog moeilijker om nog op jezelf te blijven vertrouwen en te acteren vanuit je eigen waarnemingen. Het enige wat rest is nog te vertrouwen op Hem! En dat is precies waar je zijn moet, bij Hem. Weet je nog? God geeft groei

Wees niet bang, het hangt toch niet van jou af

In uitstappen in woorden van kennis of het bidden voor de zieken gaat het nooit om de openbaring of de genezing. Het is enkel en alleen een demonstratie van de kracht van God in de naam van Jezus. In Mattheüs 9:36 lees je dat het een uiting is waarbij Jezus laat zien dat Hij de mensen liefheeft, bewogen is over hen en hun noden. Het laat ook zien dat de naam Jezus, krachtiger is dan de werken van de satan. Het doet de werken van de satan teniet!

Het brengt de mensen in een ontmoeting met Jezus zelf. Het laat zien dat God een realiteit is.

Stap uit

De eerste stap is jouw verlangen uit te spreken naar de Heer. Hij is de gever van alle gaven en wil het jou graag geven. Wees niet bang, het hangt toch niet van jou af. De tweede stap is daadwerkelijk uitstappen. Het dus gewoon gaan doen! Alle gaven zijn aan ons gegeven door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Door Hem is het mogelijk en beschikbaar. We ontvangen het als we erom vragen en erin gaan leven. Je ontvangt uit geloof en geloof komt van God. Hij is de gever van alles.